Adopcja Szkolna w Mungu

Z2_350

mapa_zambia2Program wsparcia uczniów z ubogich  rodzin, które stale borykają się z problemem utrzymania, dostępu do wody pitnej, brakiem prądu i dużą odległością do miasta. Program realizowany jest we współpracy z salwatoriańską misjonarką świecką.    

Uczniowie mieszkają w Chanyanja, Jeremiah oraz na wyspie Deepi.  Te trzy małe miejscowości leżą w południowej części Zambii na terenie parafii Mungu. Anna Lasocka oraz ks. Paweł Fiącek – Salwatorianin, prowadzą w nich salwatoriańskie szkoły misyjne, dla dzieci, które z różnych powodów były całkowicie pozbawione dostępu do edukacji.

We wsi Chanyanja znajduje się szkoła podstawowa, w której działają klasy od 1 do 7 oraz otwarta niedawno zerówka. W szkole uczą się dzieci, dla których zabrakło miejsc w działającej we wsi szkole rządowej, która jest przepełniona.

z2.2Z kolei we wsi Jeremiah oraz na Wyspie Deepi Island jeszcze do niedawna nie było w ogóle szkół. Zamieszkujące w nich dzieci były całkowicie pozbawione dostępu do edukacji. Ze względu na zbyt duże odległości nie mogły uczęszczać do szkół w innych miejscowościach. Całe dnie spędzały, pomagając rodzicom w polu i przy połowie ryb oraz opiekując się rodzeństwem. W 2018 roku, dzięki wparciu życzliwych osób udało się otworzyć dwie szkoły i dzieci mogły rozpocząć naukę.

Wszyscy uczniowie uczęszczający do salwatoriańskich szkół misyjnych to dzieci, które pochodzą ze skrajnie ubogich rodzin. W większości są to rodziny wielodzietne i wielopokoleniowe.  Mieszkają w bardzo skromnych warunkach. Często w jednym małym glinianym domku mieszka nawet do kilkunastu osób. Większość gospodarstw domowych nie maj dostępu do bieżącej wody ani prądu.  Codzienna rzeczywistość dzieci jest bardzo trudna. Dlatego szkoły są dla nich nie tylko miejscem, w którym zdobywają wiedzę, ale także przyjazną, bezpieczną przestrzenią, gdzie mogą się bawić, odkrywać talenty i nawiązywać przyjaźnie z rówieśnikami. Oprócz regularnych przedmiotów takich jak matematyka czy nauka języka lokalnego w szkole mają także zajęcia sportowe, muzyczne i plastyczne. Dodatkowo uczniowie w Jeremiah oraz na wyspie  Deepi codziennie otrzymują ciepły posiłek. Dla niektórych z nich jest to często jedyny posiłek w ciągu dnia.

Prowadzenie szkół i zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków do nauki wymaga pozyskiwania regularnych źródeł finansowania. Środki otrzymane z programu adopcyjnego są przeznaczane na pokrycie kosztów związanych z  bieżącym funkcjonowaniem szkół (m.in. zakup materiałów szkolnych, pomocy dydaktycznych dla nauczycieli, dożywanie, organizowanie wycieczek) oraz ich dalszy rozwój.

Ukończenie szkoły to dla zambijskich dzieci jedyna szansa na lepsze życie od tego, które prowadzą dzisiaj ich rodzice czy dziadkowie. Zapewnienie dostępu do edukacji daje im realną szansę na zdobycie w przyszłości konkretnych umiejętności zawodowych i podjęcie godziwe płatnej pracy.

Przystępując do programu ADOPCJA SZKOLNA W MUNGU wspiera się działalność szkoły, do której uczęszcza uczeń znany z imienia i nazwiska, budując jego przyszłość. Rodzic, na początku otrzymuje kartę informacyjną ucznia oraz jego zdjęcie a raz w roku korespondencję świąteczną i wyniki nauczania.  Do programu przystępuje się po wypełnieniu deklaracji. Opieka wygasa z chwilą ukończenia przez dziecko nauki w salwatoriańskiej szkole podstawowej, bądź rezygnacji zgłoszonej przez „adopcyjnego rodzica”.

roczny koszt opieki wynosi 300 zł / kwartalny 75 zł
wszystkie zgłoszone dzieci zostały objęte pomocą
deklaracja pomocy online
wybierz: ADOPCJA, liczbę dzieci,
następnie: ZAMBIA Mungu
 ooo

Na podany w deklaracji e-mail najpóźniej następnego dnia roboczego wysyłamy potwierdzenie przyjęcia deklaracji pomocy z instrukcją dalszego postępowania.

Jeżeli w terminie 30 dni od jej wypełnienia nie zostanie zaksięgowana pierwsza zadeklarowana wpłata deklaracja pomocy zostanie anulowana.

Działalność szkół oraz ich uczniów można wspierać
bez wypełniania deklaracji:

Fundacja DZIECI AFRYKI
al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa
78 2490 0005 0000 4600 9165 1606
tytuł: Z1– Podarujmy dzieciom przyszłość

kontakt: adopcja@dzieciafryki.com


z2.3z2.4z2.5

Fundacja DZIECI AFRYKI
na realizację projektu przekazała:

w roku 2018   2.405 zł
w roku 2019   5.818,95 zł