Formularz

Imię i nazwisko (lub nazwa grupy, instytucji)

Adres (Ulica, kod pocztowy, miejscowość)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Rok urodzenia

WYBIERZ RODZAJ POMOCY:
Deklaruję przystąpienie do programu*:

_____________________________________________________

ADOPCJA SERCA / SZKOLNA - ubogie lub osierocone dziecko / uczeń

Liczba dzieci:

Kraj i deklarowana kwota:

Częstotliwość wpłat :
 roczna półroczna kwartalna

_____________________________________________________

BILET DO ŚWIATA – młodzież ucząca się / studiująca (do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej lub uczelni wyższej)

Liczba uczniów:

Kraj i deklarowana kwota:

Częstotliwość wpłat :
 roczna półroczna kwartalna miesięczna

_____________________________________________________

WSPARCIE DZIAŁAŃ FUNDACJI - najpilniejsze potrzeby

 dar dla fundacji

Deklarowana kwota w zł

Częstotliwość wpłat :
 roczna półroczna kwartalna miesięczna

_____________________________________________________

fundacja 15% środków z programów adopcyjnych przeznacza na koszty administracyjne

*w przypadku rezygnacji z udziału w programie zobowiązuję się do wcześniejszego poinformowania fundacji.

Informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Fundacja Dzieci Afryki z siedzibą przy al. Zjednoczenia 13 w Warszawie (kod pocztowy: 01-829), tel.: 601-319-878, adres e-mail: biuro@dzieciafryki.com.
2. Celem zbierania danych jest:
• realizacja celów statutowych fundacji (korespondencja z darczyńcami)
• promocja działań fundacji (newsletter, strona internetowa, fanpage)
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procedury programu adopcji na odległość. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wysłanie korespondencji adopcyjnej do darczyńcy pocztą tradycyjną.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat lub do momentu rezygnacji darczyńcy, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

_____________________________________________________

Data wypełnienia deklaracji: (rrrr-mm-dd)

Uwagi