Pochylmy się nad głodnymi i ubogimi tego świata

Pochylmy się nad głodnymi i ubogimi tego świata

16 oraz 17 października – to dwa bardzo istotne dni dla całego świata, a na pewno dwa dni, które zasługują na szczególną celebrację na całym globie. Nie są to święta upamiętniające wielkiego wodza, bitwę czy jakiekolwiek inne wydarzenie historyczne. Nie są to też święta religijne, mimo iż uczą nas miłości do drugiego człowieka i w sposób pośredni lub bezpośredni nas dotykają.

Światowy Dzień Żywności oraz Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem, inaczej też nazywane Dniem Walki z Głodem i Dniem Walki z Ubóstwem – bo o nich mowa – zostały utworzone przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Ten pierwszy obchodzony 16 października ustanowiono w 1979 roku za sprawą Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa FAO (ang. Food and Agriculture Organization of the United Nations)[1]. Wynika on z Konstytucji owej organizacji, która we wstępie głosi iż: Państwa przyjmujące niniejszą Konstytucję, (są) zdecydowane przyczynić się do osiągnięcia powszechnego dobrobytu poprzez podejmowanie akcji zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych mających na celu polepszenie wyżywienia i podniesienie stopy życiowej ludności podlegającej ich jurysdykcji(…).

ubo2Celem Dnia Walki z Głodem jest pogłębianie świadomości ludzi na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem, niedożywieniem i ubóstwem[2]. To bardzo ważne, kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, iż co 7 osoba na świecie jest niedożywiona. Oznacza to, że prawie bilion ludzi na świecie cierpi z powodu głodu. Na Ziemi żyje obecnie 146 milionów niedożywionych dzieci, a co 6 sekund jedno z nich umiera[3]. Szczególnie problem ten dotyka głównie państwa rozwijające się takie jak Chiny czy Indie, a także Bangladesz, Kongo, Indonezję, Pakistan i Etiopię[4]. Niezaprzeczalnie nie jest to jednak problem tych poszczególnych państw, ale jest to problem w większym lub mniejszym stopniu całego świata.

W tym miejscu warto się na moment zatrzymać i przypomnieć sobie o drugim ważnym wydarzeniu, które będzie miało miejsce 17 października – tym wydarzeniem jest Dzień Walki z Ubóstwem. Jego geneza sięga 1992 roku, gdy z inicjatywy powstałego we Francji „Międzynarodowego Ruchu ATD – Czwarty Świat” organizacje pozarządowe w wielu państwach obchodziły w dniu 17 października Światowy Dzień Likwidacji Skrajnego Ubóstwa. Wówczas Zgromadzenie Ogólne ONZ postanowiło nadać temu Dniu szczególny charakter i ogłosić go Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem[5]. To właśnie ubóstwo jest główną przyczyną głodu, dlatego te dwa Dni tak mocno się w sobie zazębiają.

ubo1Obchody Dnia Walki z Ubóstwem mają na celu uświadomienie opinii publicznej o potrzebie wyeliminowania ubóstwa we wszystkich krajach, w szczególności w krajach rozwijających się oraz zwrócić uwagę na fakt, że walka z ubóstwem stała się priorytetem rozwojowym[6]. w dzisiejszych czasach skrajne ubóstwo staje się problemem globalnym. Owe zjawisko znacznie pogłębia się we Wschodnie Azji i rejonie Pacyfiku[7]. Jak podaje Ośrodek Informacji ONZ około 300 milionów ludzi w Afryce Sub-saharyjskiej żyje w całkowitej nędzy. Natomiast w  latach 90-tych w tej części Afryki liczba ludzi niedożywionych wzrosła o 27 milionów. Każdego roku miliony dzieci umiera z powodu braku opieki zdrowotnej, czystej wody pitnej, godziwych warunków bytowych i odpowiedniego odżywiania się. Mogło by się wydawać, że nas to nie dotyczy… Niestety. z badań Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż w 2014 roku, w Polsce 2,8 milionów Polaków żyło w skrajnym ubóstwie[8]. Zatem ubóstwo to problem, z którym zmaga się każde państwo, podobnie jak z głodem. z resztą jak już wcześniej wspomniano jedno wynika z drugiego.

Co zatem robić, by temu zaradzić? Jakie podjąć działania by wyeliminować głód i ubóstwo na świecie? Czy w ogóle jest to możliwe? Na pewno nie nastąpi to w krótkim okresie czasu. Zdecydowanie jest to proces, który będzie trwał przez wiele pokoleń. Nie należy jednak się poddawać. Ludziom potrzebna jest edukacja, aby zrozumieli ten problem, nabrali empatii, stali się wrażliwi na cierpienie innych i chcieli przeciwdziałać tym przykrym zjawiskom. w Polsce Polski Czerwony Krzyż od 11 lat prowadzi ogólnopolską Kampanię Walki z Głodem. Jej celem jest nie tylko walka z głodem i ubóstwem, ale i edukacja o zdrowym odżywianiu i prowadzeniu zdrowego stylu życia. Co roku w całym kraju odbywają się happeningi, konkursy, zbiórki żywności w marketach, kwesty uliczne na zakup żywności dla najbardziej potrzebujących lub dofinansowanie obiadów dla dzieci w szkołach[9]. Każdego roku PCK dożywia 10 000 dzieci, ponad 20 000 maluchów otrzymuje wyprawkę szkolną, a tysiąc co roku wyjeżdża na kolonie. w ramach programu Godne Dzieciństwo, PCK stwarza dzieciom szansę na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb, edukację i rozwój osobisty, a w rezultacie uniknięcie pokoleniowej biedy[10].

Problem polega na tym, iż pomoc humanitarna zwykle jest niesiona przez organizacje pozarządowe, różnego rodzaju fundacje, społeczności czy poszczególne jednostki. Jest to pocieszające a zarazem smutne, ponieważ odpowiedzialność za pomoc powinna przede wszystkim ciążyć na rządach poszczególnych państw, tym czasem jest ona przerzucana na społeczeństwo, którym owe rządy się wyręczają. Warto jednak pamiętać, że to my kreujemy rzeczywistość i to od nas zależy jak nasz świat będzie wyglądać. Nie jest to pusty slogan, ale od wieków znana prawda.

Adam Amine

WALCZĘ Z GŁODEM, kupując głodnym dzieciom mleko w proszku

WALCZĘ Z UBÓSTWEM, wspierając chorych i starców


[1] http://ulicaekologiczna.pl/zdrowy-styl-zycia/swiatowy-dzien-zywnosci-i-walki-z-glodem/
[2] http://www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#glod2
[3] http://www.pck.pl/news,720.html
[4] Tamże.
[5] Op. Cit. http://www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#glod2
[6] Tamże.
[7] http://www.unic.un.org.pl/aktualnosci/miedzynarodowy-dzien-walki-z-ubostwem-17-pazdziernika/33
[8] http://www.bankier.pl/wiadomosc/GUS-2-8-mln-Polakow-zylo-w-2014-r-w-skrajnym-ubostwie-3357274.html
[9] Op. Cit. http://www.pck.pl/news,720.html
[10] Tamże.