Regulamin

logo_wolontariat

WOLONTARIATU
DZIECI AFRYKI

 

Postanowienia ogólne

1.1. Wolontariat to bezpłatne, dobrowolne i świadome działanie zgodne z celami statutowymi Fundacji.
1.2. Wolontariusz wykonuje swoją pracę nieodpłatnie.
1.3. Wolontariuszem może zostać każda osoba pełnoletnia w Polsce i za granicą. Osoby poniżej 18 r.ż. powinny przedstawić zgodę opiekuna prawnego na działanie w ramach wolontariatu Fundacji.
1.4. Grupa wolontariuszy jest otwarta i nie pobiera żadnych składek za członkostwo.

Obowiązki wolontariusza

2.1. Wolontariat to zobowiązanie, polegające na wykonywaniu przydzielonych zadań, zgodnych
z celami statutowymi organizacji.
2.3. Każdy wolontariusz jest zobowiązany wypełnić deklarację na dany rok szkolno – akademicki.
2.3. Wolontariusz powinien brać udział w comiesięcznych spotkaniach wolontariatu, które odbywają się w roku szkolno – akademickim, zgodnie z harmonogramem. Od wolontariusza oczekuje się co najmniej jednej obecności na spotkaniu w kwartale.
2.4. Wolontariusz powinien angażować się w działania w ramach wolontariatu krajowego,
w jednej z grup aktywności wolontariackiej.
2.5. Wolontariusz zobowiązany jest wywiązywać się z przydzielonych mu zadań w sposób jak najbardziej profesjonalny, nie narażający Fundacji na straty materialne czy złą ocenę opinii publicznej.
2.6. Wolontariusz zobowiązany jest pojawiać się na spotkaniach punktualnie, okazując tym samym szacunek innym wolontariuszom.
2.7. Wolontariusz powinien pogłębiać swoją wiedzę na temat działań Fundacji oraz rejonów Afryki, z których pochodzą beneficjenci organizacji, by móc promować Fundację na zewnątrz, udzielając rzeczowych informacji na temat działań przez nią podejmowanych oraz kontynentu afrykańskiego.
2.8. Wolontariusz powinien brać udział w organizowanych przez Fundację warsztatach
i szkoleniach, których celem jest pogłębianie wiedzy o Afryce i jej problemach oraz które mają dawać wolontariuszom narzędzia pracy wolontariackiej.
2.9. Wolontariusz podejmujący się organizacji akcji na rzecz jednego z fundacyjnych projektów zgłasza Zarządowi do zaopiniowania kartę akcji, a po zakończeniu – sporządza raport z jej przebiegu.
2.10. Wolontariusz planujący wyjazd misyjny pod patronatem fundacji powinien wypełnić formularz wyjazdowy i przedłożyć Zarządowi fundacji do zaopiniowania.

Prawa wolontariusza

3.1. Wolontariusz ma prawo do otrzymania zaświadczenia o wolontariacie, jednak prawo to przysługuje tylko osobom, które działają w Fundacji od co najmniej 6 miesięcy i w tym czasie były na co najmniej 2 spotkaniach wolontariuszy oraz wykazały się aktywnością w wolontariacie krajowym.
3.2. Wolontariusz ma prawo do umowy o wolontariacie, sporządzonej między wolontariuszem
a Fundacją na okres konkretnych działań wolontariackich.
3.3. Wolontariusz będzie promowany przez Fundację poprzez umieszczenie jego fotografii, imienia i nazwiska (za zgodą wolontariusza) oraz opisu jego aktywności na tablicy wolontariatu w biurze Fundacji oraz na stronie internetowej organizacji. Prawo to przysługuje tylko osobom, które działają w Fundacji od co najmniej 6 miesięcy i w tym czasie były na co najmniej
2 spotkaniach wolontariuszy oraz wykazały się aktywnością w wolontariacie krajowym.
3.4. Każdy wolontariusz ma prawo do otrzymania pomocy w ramach prowadzonych przez niego akcji i projektów.
3.5. Wolontariusz koordynujący projekt pomocowy może otrzymać własny, fundacyjny adres mailowy na czas pełnionego zadania.
3.6. Wolontariuszowi koordynującemu projekt pomocowy przysługuje do 10% pozyskanych przez siebie funduszy na dany projekt, na pokrycie kosztu biletu i ewentualnie wizy do kraju prowadzenia projektu.

Nagrody i wyróżnienia

4.1. Każda aktywność wolontariusza w ramach wolontariatu krajowego będzie odnotowana na specjalnej tablicy aktywności, a wyniki będą podstawą do comiesięcznego wyróżnienia najbardziej aktywnych osób oraz ważnym elementem podczas wyboru przez Założycieli Fundacji osoby nominowanej do otrzymania wyróżnienia Misjonera.
4.2. Każdy wolontariusz raz w roku otrzymuje na forum podczas corocznego spotkania Przyjaciół i Wolontariuszy Fundacji Dzieci Afryki w Częstochowie pisemne podziękowanie za jego pracę na rzecz Fundacji.
4.3. Nagrody i wyróżnienia mają charakter niefinansowy i są formą podziękowania oraz motywacji do dalszej pracy na rzecz organizacji.

regulamin zatwierdził Zarząd fundacji
w dniu 25 sierpnia 2016 r.
z aktualizacją 15 września 2016 r.
oraz 16 września 2017 r.