wpłaty

Darowizna na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego – Rozliczenie Podatkowe.

Fundacja „Dzieci Afryki” posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), oraz jest organizacją realizującą cele pożytku publicznego w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Darowizna na rzecz OPP może zostać odliczona od dochodu w rocznym rozliczeniu PIT/CIT. Dotyczy to nie tylko środków pieniężnych, ale także wartości darowizny innej niż pieniężna i odnosi się do wszystkich darowizn dokonanych w ciągu roku kalendarzowego.

Wysokość i możliwość odliczenia:

Wysokość i forma odliczenia z tytułu darowizny na rzecz OPP zależy od statusu prawnego Darczyńcy.

  • Osoby fizyczne

Darczyńca będący osobą fizyczną dokonujący wpłaty pieniężnej na nasze konto, niezależnie od tego, czy pracuje na etacie, czy prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej), bądź na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ma prawo do dwóch niezależnych odliczeń w rocznym rozliczeniu PIT. Kwoty te nie sumują się ze sobą i rozlicza się je oddzielnie.

– 1% podatku na rzecz OPP (Organizacji Pożytku Publicznego) – http://dzieciafryki.com/podaruj-1-podatku/

do 6% dochodu/przychodu na rzecz organizacji realizującej cele pożytku publicznego (art. 26 ust.1, pkt. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Odliczenia darowizn wykazujemy w PIT/O, część B.

- Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadzie podatku liniowego mogą przekazać 1% podatku, ale nie odliczą darowizny.

– Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadzie karty podatkowej nie mają możliwości przekazania 1% podatku ani odliczenia darowizny.

  • Osoby prawne

- Darczyńca będący osobą prawną może pomniejszyć z tytułu przekazania darowizny na rzecz podmiotów mogących realizować działalność o charakterze „pożytku publicznego” podstawę opodatkowania do wysokości 10 % kwoty dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, wyliczonego przed tym odliczeniem. (art. 18 ust. 1, pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 ze zm.)

Dokumentowanie darowizn pieniężnych i rzeczowych:

  • Osoby fizyczne

Darowizny powinny być udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Nie jest konieczne posiadanie odrębnego zaświadczenia wystawionego przez obdarowanego. Wystawianie zaświadczeń jest zbędnym generowaniem dodatkowych kosztów działalności Fundacji (przygotowanie, wydruk, opłaty pocztowe itp.), dlatego też wystawiamy je w wyjątkowych przypadkach.

Po skorzystaniu z odliczenia dokumenty potwierdzające przekazanie darowizny należy zachować razem z zeznaniem podatkowym przez 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

  • Osoby prawne

W przypadku darowizny pieniężnej dokumentem jej przekazania jest dowód wpłaty kwoty darowizny na rachunek bankowy obdarowanego (art. 18 ust. 1c ustawy o PDOP). Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1g ustawy o PDOP, Darczyńcy korzystający z odliczenia darowizn są obowiązani wykazać w zeznaniu rocznym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę, adres i numer identyfikacji podatkowej. Dane te powinny zostać ujęte w informacji CIT-D.

Darowiznę inną niż pieniężna powinien potwierdzać dokument, z którego wynika wartość darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu. Sposób ustalania wartości darowizny, której przedmiotem są towary, określa art. 18 ust. 1b ustawy o PDOP.

 

Zachęcamy Państwa serdecznie do przekazywania darowizn i 1% należnego podatku na rzecz naszej Fundacji, której celem jest realizacja wielu programów dla państw afrykańskich, służących niesieniu pomocy humanitarnej. Każda, nawet najmniejsza darowizna jest dla nas bardzo ważna i przyczynia się do poprawy losu afrykańskich dzieci.

DOTPAY

Osoba, dokonując płatności przez system płatniczy DOTPAY, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Fundację Dzieci Afryki, z siedzibą w al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z realizacją programów pomocy dzieciom i ubogim rodzinom w Afryce oraz innych akcji fundacji obejmujących przesyłanie informacji drogą elektroniczną. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie dokonującej płatności przez system płatniczy DOTPAY przysługuje prawo dostępu do treści podanych danych oraz do ich poprawienia. Administratorem danych jest Fundacja Dzieci Afryki. Osoba dokonująca płatności przez system płatniczy DOTPAY wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych do celów działalności charytatywnej Fundacji DZIECI AFRYKI, zgodnie z jej polityką prywatności.