W celu realizacji zasady zgodności z prawem, rzetelności oraz przejrzystości przetwarzania danych osobowych osób wspierających działania Fundacji Dzieci Afryki z siedzibą w Warszawie przy al. Zjednoczenia 13, przyjęta została niniejsza Polityka Prywatności.

 

Polityka Prywatności określa na jakich zasadach Fundacja Dzieci Afryki z siedzibą w Warszawie zbiera oraz przetwarza dane osobowe swoich darczyńców / klientów oraz jakie prawa przysługują tym darczyńcom / klientom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

 

Zważywszy, że od dnia 25.05.2018 r. swoje bezpośrednie zastosowanie ma Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – dalej „RODO”), Fundacja Dzieci Afryki z siedzibą w Warszawie zachęca swoich darczyńców / klientów do zapoznania się z poniższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych.

 

I   Informacje o Administratorze danych osobowych

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Dzieci Afryki z siedzibą w Warszawie, przy al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa. W kwestiach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych można skontaktować się bezpośrednio z Administratorem na adres mailowy: biuro[at]dzieciafryki.com

 

II   Inspektor ochrony danych osobowych

 

Fundacja Dzieci Afryki nie powołała Inspektora Danych Osobowych.

 

III   Cel przetwarzania danych osobowych

 

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w różnych celach, w rożnym zakresie oraz na różnych podstawach prawnych przewidzianych w RODO. Poniżej wskazane zostały informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, pogrupowane zgodnie z celami w jakich dane te są przetwarzane przez Administratora.

 • Realizacja celów statutowych fundacji (korespondencja z darczyńcami).
 • Promocja działań fundacji (newsletter, strona internetowa, fanpage).
 • Prowadzenie działalności gospodarczej (sprzedaż artykułów w sklepiku misyjnym).
 •  

IV   Informacja o odbiorcach danych osobowych

 

Do odbiorców lub kategorii odbiorców Twoich danych osobowych należysz Ty oraz podmioty przetwarzające:

 • Podmioty współpracujące z Administratorem.
 • Podmioty świadczące usługi technologii informacyjnych (IT).
 • Podmioty świadczące usługi księgowo-kadrowe.
 • Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi marketingowe (w tym agencje marketingowe).
 • Podmioty świadczące usługi prawne.
 • Agenci rozliczeniowi zajmujący się obsługą płatności bezgotówkowych w Internecie.
 • Firmy kurierskie i pocztowe.

 

V   Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz  Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

VI   Okres przechowywania danych osobowych

 

Twoje dane osobowe przechowywane są przez Administratora przez okres nie dłuższy, niż będzie to niezbędne do celów, w których dane te będą przetwarzane zgodnie z punktem III Polityki Prywatności, w tym:

 • Twoje dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i wykonania umowy oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:a) po sprzedażowej obsługi klientów (np. rozpatrywania reklamacji) – do czasu przedawnienia Twoich roszczeń wynikających z umowy,b) zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi – do czasu przedawnienia roszczeń Administratora,c) wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora, przy czym dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych Administrator przetwarzał będzie przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 • Twoje dane osobowe pozyskane przez Administratora w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora będą przechowywane do czasu, aż zgłosisz sprzeciw w formie pisemnej względem przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu, lub cofniesz zgodę, jeżeli Administrator przetwarzał te dane na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub Administrator sam ustali, że dane osobowe podane przez Ciebie w tym celu się zdezaktualizowały.

 

VII   Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia, których realizację zapewnia Administrator:

 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych, czyli uzyskania od Administratora potwierdzenia czy przetwarza on Twoje dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, a także otrzymania kopii tych danych.
 • Prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeżeli dane przetwarzanie przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.
 • Prawo do żądania usunięcia danych (w tym „prawo do bycia zapomnianym”).
 • Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych – masz prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które dostarczyłeś Administratorowi na podstawie umowy, deklaracji lub Twojej zgody; możesz też zlecić Administratorowi przesłanie tych danych osobowych bezpośrednio innemu – wskazanemu przez Ciebie – podmiotowi.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie przez Administratora tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie Twojej zgody; cofnięcie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w celu objętym udzieloną zgodą.

 

Administrator przypomina, że przed realizacją Twoich uprawnień ma on prawo Cię zidentyfikować w celu upewniania się, że jesteś tym za kogo się podajesz – ma to na celu zapobiegnięcie sytuacji przekazania informacji dotyczących klientów Administratora osobom do tego nieuprawnionym.

 

W przypadku wystąpienia przez Ciebie z żądaniem związanym z realizacją wymienionych wyżej uprawnień, Administrator spełni to żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania Twojego żądania, z poniższym zastrzeżeniem.

 

Jeżeli sprawa będzie skomplikowana (np. z uwagi na charakter Twojego żądania lub dużą liczbę żądań) miesięczny termin realizacji Twojego żądania może zostać wydłużony jeszcze o dwa kolejne miesiące, o czym Administrator Cię poinformuje w pierwotnym – miesięcznym – terminie, o którym mowa powyżej.

 

VIII   Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych w celu:

 • Wykonania umowy / deklaracji – jest warunkiem zawarcia oraz realizacji tej umowy / deklaracji przez Administratora; jeżeli nie podasz swoich danych osobowych Administratorowi w tym celu, może on odmówić Ci zawarcia umowy / przyjęcia deklaracji.
 • Marketingu bezpośredniego realizowanego poprzez wysyłanie Ci informacji promocyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, kontaktowanie się z Tobą przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych – jest dobrowolne i wymaga Twojej zgody; niewyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych w tym celu nie będzie miało wpływu na możliwość zawarcia umowy, niemniej Administrator nie będzie Ci mógł przekazywać wymienionymi kanałami komunikacyjnymi informacji marketingowych, w szczególności o ofertach nowych produktów i usług, promocjach oraz programach lojalnościowych.

 

IX   Bezpieczeństwo danych osobowych

 

Administrator informuje, że wdrożone przez niego oraz podmioty przetwarzające środki techniczne i organizacyjne  zapewniają wystarczające gwarancje przetwarzania Twoich danych osobowych, zgodnie z wymogami określonymi  w RODO, oraz należycie chronią Twoje prawa w tym zakresie.

 

X   Sposób korzystania z plików „cookies”

 

Administrator informuje, że na swojej stronie internetowej stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Ciebie ze strony internetowej zapisywane są przez serwer Administratora na dysku twardym Twojego urządzenia końcowego (np. komputera, smartphone-u, tabletu).

 

Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawienie działania strony internetowej Administratora na urządzeniach końcowych swoich klientów. Mechanizm ten nie niszczy Twojego urządzenia końcowego oraz nie powoduje zmian konfiguracji tego urządzenia, ani w zainstalowanym na nim oprogramowaniu. Pliki „cookies” nie mają na celu identyfikowania Cię przez Administratora.

 

Administrator stosuje pliki „cookies” w celu:

 • Zapamiętania informacji o Twoim urządzeniu końcowym.
 • Weryfikacji i rozwoju swojej oferty.

 

Możesz w każdym czasie wyłączyć mechanizm plików „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Administrator informuje jednak, że wyłączenie plików „cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Administratora.

 

XI   Postanowienia końcowe

 

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Administrator może zmieniać i uzupełniać postanowienia Polityki Prywatności stosownie do potrzeb wynikających ze zmiany warunków przetwarzania Twoich danych osobowych (np. wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa). O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Polityki Prywatności zostaniesz poinformowany poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronach głównych Administratora, a w przypadku istotnych zmian możesz zostać o tym fakcie poinformowany również odrębnie poprzez wysłanie stosownego powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail lub innym dostępnym bezpośrednim kanałem komunikacji.

 

Niniejsza Polityka Prywatności nie ogranicza ani nie wyłącza uprawnień przysługujących Ci zgodnie z umową oraz regulaminami świadczenia usług oferowanych przez Administratora.

 

Polityka prywatności

FUNDACJA DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13

01-829 Warszawa

 

tel. 22-381-27-74, 601-319-878

 

rachunek w mBank:
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

kod SWIFT: BREXPLPWMBK