FUNDACJA DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13

01-829 Warszawa

 

tel. 22-381-27-74, 601-319-878

e-mail: biuro[at]dzieciafryki.com

 

rachunek w mBank:
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

Twój dar dla fundacji

W roku 2019 obchodziliśmy pierwszy skromny jubileusz. 10 lat dla afrykańskich dzieci, we współpracy z polskimi misjonarzami, z pomocą Ludzi Pięknych Serc stale lub okazjonalnie wspierających nasze działania. Dziękujemy! Bez Darczyńców nie moglibyśmy pomóc dziesiątkom tysięcy dzieci oraz młodzieży, budować studnie i szkoły, zaopatrywać ośrodki zdrowia w sprzęt, lekarstwa czy środki opatrunkowe.

 

Ileż to już historii za nami? – czasem dramatycznych, podniosłych chwil i wzruszeń, czasem zabawnych. Ileż to tysięcy kilometrów pokonanych, by co roku osobiście docierać w miejsca, gdzie każdego dnia trwa walka o przetrwanie?

 

Wszyscy podróżujemy „z misją”, wszyscy jesteśmy misjonarzami! Jedni zaszczepieni na wszystkie choroby świata z paszportem w kieszeni, drudzy nie wchodząc na pokład samolotu mają znaczący udział w świadczeniu pomocy humanitarnej. Razem dajemy nadzieję, sprawiamy radość, zmieniamy świat! Dziękujemy!

 

W duchu wdzięczności za okazane zaufanie oraz wspieranie programów pomocowych na rzecz ubogich w Afryce, prosimy o dar Waszych Serc dla Fundacji Dzieci Afryki, umożliwiający bezpieczną, sprawną i efektywną realizację celów statutowych.

 

Działania fundacji można wspierać w różnoraki sposób np. poprzez przekazanie darowizny pieniężnej, dokonując zakupów przez Internet, oddając używaną odzież lub darując 1% podatku. Jeśli kierujesz firmą lub instytucją możesz wprowadzić w niej dobre praktyki CSR, czyli biznes odpowiedzialny społecznie. 

 

 

POMAGAM

MARKET DZIECI AFRYKI 24h/7

przelew bankowy na rachunek główny*

/dla swojej wygody złóż w banku zlecenie stałe/

 

Fundacja DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa

04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

darowizna F1 – dar dla fundacji

transakcja kartą płatniczą lub kredytową

/opis transakcji: DAR DLA FUNDACJI/

 

Firma z misją

/CSR - biznes odpowiedzialny społecznie/

 

 

darowizna przez portal zbiórek charytatywnych

/zostań stałym „Pomagaczem”, zleć comiesięczny datek/

 

darowizna przez portal społecznościowy

/przekaż datek lub zorganizuj zbiórkę urodzinową/

 

zakupy przez Internet

 

oddanie używanej odzieży

 

 

 1% podatku

/cel szczegółowy: Dzieci Afryki/

 

* Darczyńcy wpłacający regularnie na rachunek główny darowiznę DAR DLA FUNDACJI mogą otrzymać w pierwszym kwartale kolejnego roku imienny certyfikat „Pięknego Serca” wraz z upominkiem z Afryki (przy stałych wpłatach, przez okres minimum 12 miesięcy). Certyfikaty nr 1, 2 i 3 podpisywane są przez Założycieli oraz dzieci w Afryce wraz z dokumentacją fotograficzną.

 

Certyfikaty Pięknych Serc za rok 2020 otrzymali:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nr 1 Pan Mariusz z Goleniowa
nr 2 Państwo Joanna i Krzysztof z Warszawy
nr 3 Pan Arkadiusz z Warszawy 

nr 4 Pan Dominik z Dąbrówki

nr 5 Pan Łukasz z Sułkowic Małopolskich
nr 6 Pan Jakub z Jastrzębia Zdroju

nr 7 Pani Wanda z Tychów
nr 8 Pani Anna z Tuchowa

nr 9 Pan Grzegorz z Przemyśla

nr 10 Pan Radosław z Bydgoszczy

oraz 6 innych osób

Fundacja „Dzieci Afryki” posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), oraz jest organizacją realizującą cele pożytku publicznego w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Darowizna na rzecz OPP może zostać odliczona od dochodu w rocznym rozliczeniu PIT/CIT. Dotyczy to nie tylko środków pieniężnych, ale także wartości darowizny innej niż pieniężna i odnosi się do wszystkich darowizn dokonanych w ciągu roku kalendarzowego.

 

Wysokość i możliwość odliczenia:

 

Wysokość i forma odliczenia z tytułu darowizny na rzecz OPP zależy od statusu prawnego Darczyńcy.

 

  • Osoby fizyczne

Darczyńca będący osobą fizyczną dokonujący wpłaty pieniężnej na nasze konto, niezależnie od tego, czy pracuje na etacie, czy prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej), bądź na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ma prawo do dwóch niezależnych odliczeń w rocznym rozliczeniu PIT. Kwoty te nie sumują się ze sobą i rozlicza się je oddzielnie.

– 1% podatku na rzecz OPP (Organizacji Pożytku Publicznego).

– do 6% dochodu/przychodu na rzecz organizacji realizującej cele pożytku publicznego (art. 26 ust.1, pkt. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Odliczenia darowizn wykazujemy w PIT/O, część B.

- Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadzie podatku liniowego mogą przekazać 1% podatku, ale nie odliczą darowizny.

– Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadzie karty podatkowej nie mają możliwości przekazania 1% podatku ani odliczenia darowizny.

 

  • Osoby prawne

- Darczyńca będący osobą prawną może pomniejszyć z tytułu przekazania darowizny na rzecz podmiotów mogących realizować działalność o charakterze „pożytku publicznego” podstawę opodatkowania do wysokości 10 % kwoty dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, wyliczonego przed tym odliczeniem. (art. 18 ust. 1, pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 ze zm.)

 

Dokumentowanie darowizn pieniężnych i rzeczowych:
 

  • Osoby fizyczne

Darowizny powinny być udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, w tytule wpłaty należy wpisać "darowizna i cel". Fundacja na życzenie Darczyńcy (pisemne, e-mailowe lub telefoniczne) wydaje zaświadczenie o przyjęciu darowizny (każdorazowo lub zbiorczo po zamknięciu roku kalendarzowego). By nie generować dodatkowych kosztów fundacja preferuje wysyłanie zaświadczeń drogą elektroniczną. Po skorzystaniu z odliczenia dokumenty potwierdzające przekazanie darowizny należy zachować razem z zeznaniem podatkowym przez 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

 

  • Osoby prawne

W przypadku darowizny pieniężnej dokumentem jej przekazania jest dowód wpłaty kwoty darowizny na rachunek bankowy obdarowanego (art. 18 ust. 1c ustawy o PDOP). Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1g ustawy o PDOP, Darczyńcy korzystający z odliczenia darowizn są obowiązani wykazać w zeznaniu rocznym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę, adres i numer identyfikacji podatkowej. Dane te powinny zostać ujęte w informacji CIT-D.

Darowiznę inną niż pieniężna powinien potwierdzać dokument, z którego wynika wartość darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu. Sposób ustalania wartości darowizny, której przedmiotem są towary, określa art. 18 ust. 1b ustawy o PDOP.

 

Zachęcamy Państwa serdecznie do przekazywania darowizn i 1% należnego podatku na rzecz naszej Fundacji, której celem jest realizacja wielu programów dla państw afrykańskich, służących niesieniu pomocy humanitarnej. Każda, nawet najmniejsza darowizna jest dla nas bardzo ważna i przyczynia się do poprawy losu afrykańskich dzieci.

 

DOTPAY

Osoba, dokonując płatności przez system płatniczy DOTPAY, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Fundację Dzieci Afryki, z siedzibą w al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z realizacją programów pomocy dzieciom i ubogim rodzinom w Afryce oraz innych akcji fundacji obejmujących przesyłanie informacji drogą elektroniczną. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie dokonującej płatności przez system płatniczy DOTPAY przysługuje prawo dostępu do treści podanych danych oraz do ich poprawienia. Administratorem danych jest Fundacja Dzieci Afryki. Osoba dokonująca płatności przez system płatniczy DOTPAY wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych do celów działalności charytatywnej Fundacji DZIECI AFRYKI, zgodnie z jej polityką prywatności.