FUNDACJA DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13

01-829 Warszawa

 

tel. 22-381-27-74, 601-319-878

e-mail: biuro[at]dzieciafryki.com

 

rachunek w mBank:
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

kod SWIFT: BREXPLPWMBK

MARKET DZIECI AFRYKI 24h/7

Postanowienia ogólne

 

1.1. Wolontariat to bezpłatne, dobrowolne i świadome działanie zgodne z celami statutowymi Fundacji.

1.2. Wolontariusz wykonuje swoją pracę nieodpłatnie.

1.3. Wolontariuszem może zostać każda osoba pełnoletnia w Polsce i za granicą. Osoby poniżej 18 r.ż. powinny przedstawić zgodę opiekuna prawnego na działanie w ramach wolontariatu Fundacji.

1.4. Grupa wolontariuszy jest otwarta i nie pobiera żadnych składek za członkostwo.

 

Obowiązki wolontariusza

 

2.1. Wolontariat to zobowiązanie, polegające na wykonywaniu przydzielonych oraz własnych zadań, zgodnych z celami statutowymi organizacji.

2.2. Każdy wolontariusz jest zobowiązany wypełnić deklarację:

a) w przypadku przystąpienia bezterminowego – jednorazowo

b) w przypadku przystąpienia na dany rok szkolno-akademicki – corocznie.

2.3 Wolontariusz w deklaracji zgłasza udział przynajmniej w jednym zespole aktywności.

2.4. Wolontariusz aktywnie angażuje się w działania zespołu aktywności i utrzymuje kontakt

z opiekunem zespołu aktywności.

2.5 Wolontariusz może podjąć się opieki nad jednym wybranym przez siebie projektem fundacji, promując jego cele we współpracy z Zarządem.    

2.6. Wolontariusz podejmujący się organizacji akcji na rzecz jednego z fundacyjnych projektów zgłasza Zarządowi do zaopiniowania kartę inicjatywy (formularz zgłoszenia), na bieżąco informuje Zarząd o jej przebiegu a szczegółowe wyniki/wnioski zamieszcza w raporcie kwartalnym.

2.7. Wolontariusz  może wdrażać  inicjatywę po wyrażeniu akceptacji przez Zarząd, która nastąpi w terminie do 14 dni od jej zgłoszenia (posiedzenia Zarządu odbywają się co dwa/trzy tygodnie).

2.8. Wolontariusz na bieżąco rejestruje swoją aktywność, a raz na trzy miesiące wypełnia raport kwartalny dostępny na stronie fundacji.

2.9. Wolontariusz zobowiązany jest wywiązywać się z zadań w sposób jak najbardziej profesjonalny, nie narażający Fundacji na straty materialne czy złą ocenę opinii publicznej.

2.10. Wolontariusz powinien na bieżąco pogłębiać swoją wiedzę na temat działań Fundacji oraz rejonów Afryki, z których pochodzą beneficjenci organizacji, by móc promować Fundację na zewnątrz, udzielając rzeczowych informacji na temat działań przez nią podejmowanych oraz kontynentu afrykańskiego.

2.11. W celu pogłębienia wiedzy opisanego w pkt. 2.10. zaleca się Wolontariuszowi uczestnictwo w corocznym Święcie Dzieci Afryki, organizowanym z udziałem Partnerów fundacji - w tym misjonarzy, każdego roku w czerwcu, w Częstochowie.

2.12. Wolontariusz powinien brać udział w cyklicznych spotkaniach wolontariatu, które odbywają się w roku szkolno–akademickim, zgodnie z harmonogramem. Od wolontariusza oczekuje się systematycznej obecności na spotkaniach oraz punktualności, okazując tym samym szacunek innym wolontariuszom.

 

Prawa wolontariusza

 

3.1 Wolontariusz ma prawo uzyskać dostęp do grupy zamkniętej Wolontariat Dzieci Afryki prowadzonej na FB.

3.2. Wolontariusz ma prawo do otrzymania zaświadczenia o wolontariacie, jednak prawo to przysługuje tylko osobom, które działają w Fundacji od co najmniej 6 miesięcy i w tym czasie systematycznie uczestniczyły w spotkaniach wolontariuszy oraz wykazały się aktywnością
w wolontariacie krajowym.

3.3. Wolontariusz ma prawo do umowy o wolontariacie, sporządzonej między wolontariuszem
a Fundacją na okres konkretnych działań wolontariackich.

3.4. Wolontariusz będzie promowany przez Fundację poprzez umieszczenie jego fotografii, imienia i nazwiska (za zgodą wolontariusza) na stronie internetowej organizacji. Prawo to przysługuje tylko osobom, które działają w Fundacji od co najmniej 6 miesięcy i w tym czasie systematycznie uczestniczyły w spotkaniach wolontariuszy oraz wykazały się aktywnością
w wolontariacie krajowym.

3.5. Każdy wolontariusz ma prawo do otrzymania pomocy w ramach prowadzonych przez niego akcji i projektów.

3.6 Wolontariusz ma prawo do uczestniczenia w organizowanym przez Fundację w szkoleniu
z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

3.7. Wolontariuszowi zaangażowanemu w projekt pomocowy przysługuje do 10% pozyskanych przez siebie funduszy na dany projekt z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu biletu lotniczego i ewentualnie wizy do kraju prowadzenia projektu.

 

Nagrody i wyróżnienia

 

4.1. Wyniki raportów kwartalnych są podstawą do sprawozdań statystycznych oraz wyróżnienia najbardziej aktywnych osób (cztery razy w roku) i ważnym elementem podczas wyboru przez Założycieli Fundacji osoby nominowanej do otrzymania wyróżnienia MISJONERA.

4.2. Każdy wolontariusz raz w roku otrzymuje na forum podczas corocznego spotkania Przyjaciół i Wolontariuszy Fundacji Dzieci Afryki w Częstochowie pisemne podziękowanie za jego pracę na rzecz Fundacji.

4.3. Nagrody i wyróżnienia mają charakter niefinansowy i są formą podziękowania oraz motywacji do dalszej pracy na rzecz organizacji.

 

Postanowienia końcowe

 

5.1. Fundacja nie ponosi kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia wolontariuszy uczestniczących w spotkaniu wolontariatu.

5.2. Wszelkie kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane decyzją Zarządu.

5.3. Decyzja Zarządu jest ostateczna.

5.4 Zarząd zastrzega sobie możliwość zawieszenia spotkań wolontariuszy z powodów niezależnych (np. pandemia).

 

 

 

 

REGULAMIN

regulamin zatwierdził Zarząd fundacji
w dniu 25 sierpnia 2016 r.

z ostatnią aktualizacją 4 października 2021 r.