regulamin zatwierdził Zarząd fundacji
w dniu 25 sierpnia 2016 r.

z ostatnią aktualizacją 15 września 2022 r.

10 października 2023 r.

REGULAMIN

Postanowienia ogólne

 

1.1. Wolontariat to bezpłatne, dobrowolne i świadome działanie zgodne z celami statutowymi Fundacji.

1.2. Wolontariusz wykonuje swoją pracę nieodpłatnie.

1.3. Wolontariuszem może zostać każda osoba pełnoletnia w Polsce i za granicą. Osoby poniżej 18 r.ż. powinny przedstawić zgodę opiekuna prawnego na działanie w ramach wolontariatu Fundacji.

1.4. Grupa wolontariuszy jest otwarta i nie pobiera żadnych składek za członkostwo.

 

Obowiązki wolontariusza

 

2.1. Wolontariat to zobowiązanie, polegające na wykonywaniu przydzielonych oraz własnych zadań, zgodnych z celami statutowymi organizacji.

2.2. Każdy wolontariusz jest zobowiązany wypełnić deklarację:

a) w przypadku przystąpienia bezterminowego – jednorazowo,

b) w przypadku przystąpienia na dany rok szkolno-akademicki – corocznie.

2.3 Wolontariusz w deklaracji zgłasza udział przynajmniej w jednym zespole aktywności.

2.4. Wolontariusz aktywnie angażuje się w działania zespołu aktywności i utrzymuje kontakt

z koordynatorem wolontariatu.

2.5 Wolontariusz może podjąć się opieki nad wybranym przez siebie projektem Fundacji, promując jego cele we współpracy z koordynatorem i Zarządem.    

2.6. Wolontariusz podejmujący się organizacji akcji na rzecz jednego z fundacyjnych projektów zgłasza do zaopiniowania kartę inicjatywy za pomocą formularza zgłoszenia.

2.7. Wolontariusz  może wdrażać  inicjatywę po wyrażeniu akceptacji przez Zarząd, która nastąpi w terminie do 14 dni od jej zgłoszenia (posiedzenia Zarządu odbywają się co dwa/trzy tygodnie).

2.8. Wolontariusz zobowiązany jest wywiązywać się z zadań w sposób jak najbardziej profesjonalny, nie narażający Fundacji na straty materialne czy złą ocenę opinii publicznej.

2.9. Wolontariusz powinien brać udział w spotkaniach wolontariatu, które odbywają się w roku szkolno–akademickim, w porozumieniu z koordynatorem wolontariatu.

 

Prawa wolontariusza

 

3.1 Wolontariusz ma prawo uzyskać dostęp do grupy zamkniętej Wolontariat Dzieci Afryki prowadzonej na FB.

3.2. Wolontariusz ma prawo do otrzymania zaświadczenia o wolontariacie, jednak prawo to przysługuje tylko osobom, które działają w Fundacji od co najmniej 6 miesięcy i w tym czasie systematycznie uczestniczyły w spotkaniach wolontariuszy oraz wykazały się aktywnością
w wolontariacie krajowym.

3.3. Wolontariusz ma prawo do umowy o wolontariacie, sporządzonej między wolontariuszem
a Fundacją na okres konkretnych działań wolontariackich.

3.4. Wolontariusz będzie promowany przez Fundację poprzez umieszczenie jego fotografii, imienia i nazwiska (za zgodą wolontariusza) na stronie internetowej organizacji. Prawo to przysługuje tylko osobom, które działają w Fundacji od co najmniej 6 miesięcy i w tym czasie systematycznie uczestniczyły w spotkaniach wolontariuszy oraz wykazały się aktywnością
w wolontariacie krajowym.

3.5. Każdy wolontariusz ma prawo do otrzymania pomocy w ramach prowadzonych przez niego akcji i projektów.

3.6 Wolontariusz ma prawo do uczestniczenia w organizowanym przez Fundację szkoleniu
z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

3.7. Wolontariuszowi zaangażowanemu w projekt pomocowy przysługuje do 10% pozyskanych przez siebie Funduszy na dany projekt z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu biletu lotniczego i ewentualnie wizy do kraju prowadzenia projektu.

 

Nagrody i wyróżnienia

 

4.1. Każdy wolontariusz raz w roku otrzymuje na forum podczas corocznego spotkania Przyjaciół i Wolontariuszy Fundacji Dzieci Afryki w Częstochowie pisemne podziękowanie za jego pracę na rzecz Fundacji.

4.2. Nagrody i wyróżnienia mają charakter niefinansowy i są formą podziękowania oraz motywacji do dalszej pracy na rzecz organizacji.

 

Postanowienia końcowe

 

5.1. Fundacja nie ponosi kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia wolontariuszy uczestniczących w spotkaniu wolontariatu.

5.2. Zachowanie nieetyczne wolontariusza może skutkować jego usunięciem z wolontariatu.

5.3. Wszelkie kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane decyzją Zarządu.

5.4. Decyzja Zarządu jest ostateczna.

 

 

FUNDACJA DZIECI AFRYKI

al. Zjednoczenia 13

01-829 Warszawa

 

tel. 22-381-27-74, 601-319-878

 

rachunek w mBank:
04 1140 2004 0000 3302 8070 6407

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

kod SWIFT: BREXPLPWMBK